Algemene voorwaarden

Regie op Koers

1) Algemeen

‘Regie op Koers, Praktijk voor MatriXcoaching en hypnotherapie’ (hierna te noemen: ‘Regie op Koers’) is opgericht door Erica Koers (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74934007.

‘Regie op Koers’ richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor doelgroepen die door ‘Regie op Koers’ worden gecoacht. 

2) Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met ‘Regie op Koers’ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

3) Observatie en verslag 

Op verzoek van de cliënt of de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd. 

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door ‘Regie op Koers’ opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd. 

4) Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. 

In het geval van echtscheiding draagt de ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ‘Regie op Koers’ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

5) Vertrouwelijkheid 

‘Regie op Koers’ is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies. Dit geldt ook voor wat er schriftelijk door ‘Regie op Koers’ wordt vastgelegd of gearchiveerd (zie privacyverklaring).

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt (18 jaar of ouder) / de ouders (van kinderen onder de 18 jaar). 

6) Regels rond een afspraak voor kinderen 

Er is een wachtruimte in het gebouw. Daar kunnen de ouders wachten tot de sessie voorbij is. Als ouders in de tussentijd elders zijn, dienen ze tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. 

Ook is het mogelijk om bij de sessie aanwezig te zijn. Kinderen vanaf 12 jaar en ouder mogen meebeslissen of de ouders bij de sessie aanwezig zijn.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. 

7) Regels rond een workshop

7.1.1) ‘Regie op Koers’ behoudt zich het recht om workshops te annuleren bij onvoldoende deelname.  Wanneer de workshop al betaald is zal restitutie plaatsvinden.

7.1.2) ‘Regie op Koers’ behoudt

7.2) Deelnemers aan de Workshops Hoofdopruimen en Informatie handiger onthouden zijn niet gerechtigd om het geleerde over de MatriXmethode beroepsmatig toe te passen binnen hun werkomgeving.

Wanneer dit wel gebeurd zal er een dwangsom worden opgelegd door zowel ‘Regie op Koers’ van minimaal €5000,= per gebeurtenis. Ook kan het MMI (MatriX Methode Instituut) een dwangsom opleggen.

7.2) Deelnemers aan de Workshops Zelfhypnose, GOT en Swisssh zijn niet gerechtigd om het geleerde beroepsmatig toe te passen binnen hun werkomgeving.

Wanneer dit wel gebeurd zal er een dwangsom worden opgelegd door ‘Regie op Koers’ van minimaal €5000,= per gebeurtenis.

8) Verhindering 

8.1.1) Indien bij verhindering de afspraak tenminste 48 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. 

Bij afzegging van de afspraak tussen 24 en 48 uur wordt in ieder geval €25,= annuleringskosten in rekening gebracht. 

Bij afzegging binnen 24 uur wordt de voor u gereserveerde tijd geheel aan u gefactureerd. 

8.1.2) Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per E-mail of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van ‘Regie op Koers’ niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

‘Regie op Koers’ is niet verantwoordelijk voor verzendfouten of te laat lezen van de mail. In dit geval wordt de voor u gereserveerde tijd zoals in punt 8.1.1 bij u gefactureerd.

8.2.1) Indien bij verhindering van het deelnemen aan een Workshop tenminste 48 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging van de workshop tussen de 24 en 48 uur wordt in ieder geval €10,= annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur wordt de voor u gereserveerde tijd geheel aan u gefactureerd.

8.2.2) Tijdig verzetten van de workshop is altijd mogelijk, dit kan per E-mail of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van ‘Regie op Koers’ niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

‘Regie op Koers’ is niet verantwoordelijk voor verzendfouten of te laat lezen van de mail. In dit geval wordt de voor u gereserveerde tijd zoals in punt 8.2.1 bij u gefactureerd.

9) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

9.1) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen. 

9.2) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. 

9.3) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.  

10) Tarieven 

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘Tarieven‘ van de website van ‘Regie op Koers’ www.regieopkoers.nl of zijn op te vragen bij ‘Regie op Koers’. 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. 

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. 

11) Betalingsvoorwaarden 

Er wordt per sessie gefactureerd. De (ouders van de) cliënt verplicht(en) betalen gelijk na de sessie. Bij afspraken aan huis wordt de sessie gefactureerd. Deze dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum en in volledigheid over te maken naar de rekening van ‘Regie op Koers’. 

Afspraken die binnen 24 tot 48 uur worden geannuleerd worden deels gefactureerd. Deze dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum en in volledigheid over te maken naar de rekening van ‘Regie op Koers’.

Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd worden gefactureerd. Deze dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum en in volledigheid over te maken naar de rekening van ‘Regie op Koers’.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt ‘Regie op Koers’ een betalings-herinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ‘Regie op Koers’, is ‘Regie op Koers’ genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. 

Bij een betalingsachterstand is ‘Regie op Koers’ gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de (ouders van de) cliënt aan de betalingsverplichting hebben voldaan. 

12) Aansprakelijkheid 

Het advies van ‘Regie op Koers’ is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. ‘Regie op Koers’ is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door ‘Regie op Koers’, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Regie op Koers’. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ‘Regie op Koers’.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt ‘Regie op Koers’ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts of medisch specialist.

13) Toepasselijk recht: Klachten en geschillen 

13.1)  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

13.2) Klachten dienen binnen 8 dagen na de coaching bij ‘Regie op Koers’ kenbaar gemaakt te worden. Binnen 1 week na ontvangst van de klacht zal er contact opgenomen worden met de klager met het doel om er samen binnen 2 weken uit te komen. Mocht dit niet lukken binnen deze termijn, dan wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen worden, dan treedt art. 4.6.2 in werking.

13.3) Klachten worden voor de duur van 2 jaar bewaard.

13.4)  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben   ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten. 

14) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 

14.1)  Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.regieopkoers.nl  

14.2)  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Regie op Koers
Praktijk voor MatriXcoaching en Hypnotherapie
H.G. Gooszenstraat 1a   I   1e etage kamer 17   I   7415 CL Deventer
Tel: 06 – 365 220 75
info@regieopkoers.nl
www.regieopkoers.nl